Exames Toxicolgicos

Valores Mínimos de Detecção por Metodologia em HPLC/GC-MS.
Drogas Testadas Nível de Cut-Off*
Amphetamine 0,2 ng/mg
Diazepam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
Nordiazepam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
Nitrazepam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
7-Aminoflunitrazepam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
Flunitrazepam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
7-Aminonitrazepam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
Temazepam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
alprazolam ( Benzodiazepine ) 0,05 ng/mg
Lorazepam ( Benzodiapine ) 0,05 ng/mg
THC ( Cannabis ) 0,02 ng/mg
Cocaine 0,05 ng/mg
Benzoylecgonine ( Cocaine metabolite ) 0,05 ng/mg
cocaethylene ( Cocaine metabolite ) 0,05 ng/mg
Norcocaine ( Cocaine metabolite ) 0,05 ng/mg
AEME ( Crack cocaine ) 0,05 ng/mg
MDMA ( Ecstasy ) 0,1 ng/mg
MDA ( Ecstasy ) 0,1 ng/mg
Katemine 0,1 ng/mg
Mephedrone 0,1 ng/mg
Methadone 0,1 ng/mge
EDDP ( Methadone metabolite ) 0,01 ng/mg
Methamphetamine 0,1 ng/mg
6- Monoacety Morphine (Opiate) 0,2 ng/mg
Morphine (Opiate) 0,05 ng/mg
Codeine (Opiate) 0,1 ng/mg
Dihydrocodeine (Opiate) 0,1 ng/mg
Heroína 6MAM (Opiate) 0,1 ng/mg
Hidromorfina (Opiate) 0,05 ng/mg
Zolpidem 0,05 ng/mg
PCP (Phencyclidine) 0,30 ng/mg
Oxycodone ( Extended Opiates )  0,10 ng/mg

 
 

直到后来我有了男朋友,才知道原来拥有丰胸方法一个丰满坚挺的胸部有着重要的作用丰胸。我很震惊,原来我的男友竟然在迁就我,他总是称我为美丽的公主,我当时很高兴,后来不经意的粉嫩公主丰胸产品谈话才知道他没好意说“太平”啊,当时我暗暗的伤心欲绝。从那以后我就发誓要丰胸,只有找到女孩胸部怎样变大粉嫩公主酒酿蛋丰胸,只要成功,付出什么都不在乎。只要我的胸部振作起来。